prawo budowlane - aktualności prawo budowlane - poradniki prawo budowlane - słownik pojęć

Pozwolenie na użytkowanie budynku

W niektórych przypadkach wystarczy zgłosić zakończenie budowy, odczekać trzy tygodnie przeznaczone na zgłoszenie ewentualnego sprzeciwu i można wprowadzić się do nowego budynku. Są jednak takie sytuacje, gdy najpierw trzeba uzyskać pozwolenie na użytkowanie budynku. Tego typu zgoda wydawana jest w przypadku budynków użyteczności publicznej (jak szkoły czy biurowce) lub w budynkach wielorodzinnych. Ale także zwykłe domy jednorodzinne w niektórych sytuacjach muszą mieć pozwolenie na użytkowanie – jeśli taki obowiązek został nałożony przez właściwy organ lub gdy legalizowana jest samowola budowlana.

By uzyskać pozwolenie na użytkowanie, należy złożyć odpowiedni wniosek do powiatowego inspektora nadzoru budowlanego. Oprócz wniosku trzeba przedstawić oryginał dziennika budowy, oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonanego obiektu z projektem i doprowadzeniu do należytego stanu terenu budowy.

Konieczne jest też oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, protokoły badań i sprawdzeń oraz inwentaryzację geodezyjną powykonawczą. Dodatkowo trzeba też przedstawić potwierdzenie odbioru wykonanych przyłączy, kopię świadectwa charakterystyki energetycznej i oświadczenie Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Państwowej Straży Pożarnej.

Kontrola inspektora nadzoru budowlanego przeprowadzana jest przed upływem 21 dni od dnia doręczenia wezwania inwestora. Inspektor sprawdza, czy budynek powstał zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami i warunkami określonymi w pozwoleniu na budowę. Ocenie podlegają parametry techniczne, wykonanie widocznych elementów nośnych, wykonanie urządzeń budowlanych czy geometria dachu. Szczególny nacisk kładzie się na bezpieczeństwo konstrukcji oraz bezpieczeństwo pożarowe. Nie bez znaczenie jest też to, w jakim stanie znajduje się teren budowy (czy jest uporządkowany) oraz usunięcie obiektów tymczasowych w przypadku, gdy nałożony został termin rozbiórki.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.