prawo budowlane - aktualności prawo budowlane - poradniki prawo budowlane - słownik pojęć

Zwolnienie z podatku od nieruchomości

Podatek od nieruchomości to obowiązkowy podatek odprowadzany do gminy, w wysokości ustalanej przez radę gminy, uwzględniającej górne stawki ogłaszane w formie obwieszczenia przez Ministra Finansów. Przedmiotem tego opodatkowania są grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

dom, nieruchomość

 

Płatnikami podatku od nieruchomości są: właściciele, użytkownicy wieczyści, samoistni posiadacze i inni. Obowiązek zapłacenia podatku powstaje z pierwszym dniem miesiąca, który następuje po miesiącu wejścia w posiadanie nieruchomości lub nabycia do niej tytułu prawnego. Podatek od nieruchomości dotyczy budynków skończonych, w przypadku trwania budowy obowiązek podatkowy powstaje z dniem 1 stycznia w roku po jej zakończeniu albo wraz z rozpoczęciem jego użytkowania.

Informacje o nieruchomościach, podlegających opodatkowaniu, należy zgłaszać samodzielnie do właściwego, ze względu na położenie obiektu, organu podatkowego. W niektórych gminach, które uchwaliły w drodze uchwały odpowiednie ułatwienia, możliwe jest zgłaszanie nieruchomości do opodatkowania droga internetową. Z obowiązku płacenia podatku od nieruchomości zwolnione są zgodnie z art. 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, między  innymi:

• budynki gospodarcze lub ich części:

a) służące działalności leśnej lub rybackiej,

b) położone na gruntach gospodarstw rolnych, służące wyłącznie działalności rolniczej,

c) zajęte na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej,

• grunty i budynki wpisane indywidualnie do rejestru zabytków, pod warunkiem ich utrzymania i konserwacji, zgodnie z przepisami o ochronie zabytków, z wyjątkiem części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej,

• grunty położone na obszarach objętych ochroną ścisłą, czynną lub krajobrazową,

a także budynki i budowle trwale związane z gruntem, służące bezpośrednio osiąganiu celów z zakresu ochrony przyrody – w parkach narodowych oraz w rezerwatach przyrody,

• grunty stanowiące nieużytki, użytki ekologiczne, grunty zadrzewione i zakrzewione,

z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej,

• budynki położone na terenie rodzinnych ogrodów działkowych, nieprzekraczające norm powierzchni ustalonych w przepisach Prawa budowlanego dla altan i obiektów gospodarczych, z wyjątkiem zajętych na działalność gospodarczą,

• nieruchomości lub ich części zajęte na prowadzenie nieodpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego,

• publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne objęte systemem oświaty oraz prowadzące je organy, w zakresie nieruchomości zajętych na działalność oświatową,

• prowadzący zakłady pracy chronionej zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych,

• instytuty badawcze, z wyjątkiem przedmiotów opodatkowania zajętych na działalność gospodarczą,

• przedsiębiorcy o statusie centrum badawczo-rozwojowego uzyskanym na zasadach określonych w przepisach o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania zajętych na cele prowadzonych badań i prac rozwojowych.

Rada gminy może także wprowadzić samodzielnie inne niż powyższe zwolnienia z podatków.  Z obowiązku opodatkowania zwolnione są również nieruchomości związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, prowadzące działalność w specjalnych strefach ekonomicznych.

Płatność podatku dla osób fizycznych rozdzielona jest na 4 proporcjonalne raty  płatne – do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego. Osoby prawne i jednostki organizacyjne bez takiej osobowości, płacą w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego – do 15 dnia każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia. Płatność możliwa jest na konto, w kasie albo po przez inkasenta(tylko w przypadku osób fizycznych).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.