Dokumenty budowlane prawo budowlane - aktualności prawo budowlane - poradniki

Remont budynku znajdującego się w rejestrze zabytków

Ustawa o prawie budowlanym dokładnie opisuje definicje remontu. Jako remont uznawane są prace wykonywane w istniejącym obiekcie budowlanym, które polegają na odtworzeniu stanu pierwotnego budynku. Jeżeli remontujemy budynek zabytkowy oprócz pozwolenia na budowę potrzebujemy także zgody wojewódzkiego lub miejskiego konserwatora zabytków.

 

zabytkowy budynek

Artykuł 36 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami nakłada na właściciela remontowanej nieruchomości obowiązek uzyskania zgody na remont zabytkowego budynku. Co ważne z definicji remontu wyłączone są proste prace wykonane w ramach konserwacji budynku, takie jak np. malowanie ścian. Jeżeli remont ma mieć szerszy zakres niż powyższy należy na niego uzyskać zgodę konserwatora. We wniosku składanym do konserwatora wskazujemy dokładny zakres i sposób prowadzenia prac, przedstawiamy ich dokładny opis i wskazujemy osobę odpowiedzialną za kierowanie robotami. Ustawa wymaga, żeby kierownik robót budowlanych miał uprawnienia budowlane i co najmniej 2 lata praktyki zawodowej.

Oprócz wskazanych dokumentów musimy również dołączyć wskazane w ustawie załączniki takie jak np. dokument potwierdzający prawo do rozporządzania nieruchomością, harmonogram prac – ze wskazaniem ich rozpoczęcia i zakończenia.

Po złożeniu dokumentów konserwator zabytków ma na wydanie pozwolenia 30 dni, licząc od dnia wpłynięcia wniosku. Pamiętajmy, że sama zgoda konserwatora nie jest równoznaczna z pozwoleniem na budowę, które także jest wymagane do rozpoczęcia remontu zabytkowego budynku. Dopiero uzyskując i zgodę i pozwolenie na budowę możemy przystąpić do wykonania prac remontowych

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *