Budowlane paragrafy Dokumenty budowlane prawo budowlane - poradniki

Kary za niedopilnowanie przeglądów okresowych domu

Właściciel ma obowiązek dbać o odpowiedni stan techniczny swojego domu po przez regularne przeprowadzanie kontroli budynku. Brak przeglądów może skutkować karą o wysokości nawet 5 tys. złotych.

przegląd techniczny budynku
Źródło Pinterest

Według litery prawa – właściciel, który nie przestrzega obowiązku dokonywania okresowych kontroli domu popełnia wykroczenie,  karane grzywną o wysokości do 5 tys. złotych. Grzywnę nakłada nadzór budowlany w formie mandatu. Właściciel może oczywiście odmówić przyjęcia mandatu, a wówczas o zasadności nałożenia kary decyduje sąd.

Kara za nieusunięcie uszkodzeń, które zostały stwierdzone podczas przeglądu domu

Podczas kontroli stanu technicznego domu możemy zostać poinformowani o konieczności usunięcia stwierdzonych uszkodzeń albo uzupełnienia braków. Jeżeli nie zastosujemy się do tych zaleceń i spowodujemy w ten sposób niebezpieczeństwo dla ludzi lub mienia albo zagrożenie dla środowiska, podlegamy karze grzywny, która będzie nie mniejsza niż 100 stawek dziennych, karze ograniczenia albo pozbawienia wolności do jednego roku – karę orzeka sąd rejonowy.

Ponadto brak dokumentacji z okresowych kontroli domu skutkuje odmową wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela np. w razie pożaru.

Pilnujmy dokumentacji budynku

Właściciel musi nie tylko dokonywać wymaganych przeglądów, ale także przechowywać dokumentację budowy i powykonawczą. Powinniśmy przechowywać wszystkie dokument i decyzje dotyczące obiektu. Przydatne także są instrukcje obsługi i eksploatacji obiektu oraz instalacji i urządzeń z nim związanych.

Należy również zachować dokumenty dotyczące ewentualnych napraw i modernizacji instalacji znajdujących się w budynku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.