Budowlane paragrafy prawo budowlane - poradniki

Gdzie dom, gdzie płot – czyli czym są linie zabudowy i linie rozgraniczające?

Co do zasady ogrodzenie nie może wykraczać poza granice działki, a zatem powinno się znajdować przy linii rozgraniczającej ulicy. Mogą się jednak zdarzyć sytuacje wyjątkowe, gdy podział geodezyjny (własnościowy) nie odpowiada ustaleniom obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który na przykład może przewidywać poszerzenie drogi. Wtedy przy budowie ogrodzenia należy się stosować do ustaleń planu i wybudować ogrodzenie przy planowanej linii rozgraniczającej ulicy. Trzeba również pamiętać, że budowę ogrodzenia od strony ulicy należy zgłosić w starostwie lub urzędzie miasta na prawach powiatu.

Ogrodzenie przed domem należy poprowadzić przy linii rozgraniczającej ulicy
Ogrodzenie przed domem należy poprowadzić przy linii rozgraniczającej ulicy

Linia zabudowy dla budynku też może być wyznaczona w różny sposób, w zależności od tego, czy wynika ona z ustaleń planu miejscowego, czy z przepisów ustawy o drogach publicznych. Jeśli dla danego obszaru obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, to określa on również linie zabudowy, czyli odległości pomiędzy linią rozgraniczającej ulicy a nowo sytuowanym budynkiem. Plany miejscowe posługują się pojęciem ściśle wyznaczonej linii zabudowy (czyli obowiązkowej) oraz nieprzekraczalnej (czyli minimalnej, przed którą nie można wysunąć budynku). Ta pierwsza rygorystycznie wyznacza odległość budynku od drogi, ta druga daje inwestorowi możliwość wyboru, czy budynek zlokalizuje w tej linii, czy dalej, w głębi działki.

plan miejscowy
Przy sytuowaniu nowego budynku i ogrodzenia należy sprawdzić miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Gdy dla danego obszaru nie obowiązuje plan miejscowy, linia zabudowy jest wyznaczana w decyzji o warunkach zabudowy. Musi ona nawiązywać do istniejącej linii zabudowy wyznaczonej przez sąsiednie obiekty, jednak nie może być bliżej drogi niż wynika to z przepisów ustawy o drogach publicznych. Przepisy te stanowią, że obiekty budowlane nie mogą być usytuowane w odległości mniejszej niż:

  • od drogi gminnej – 6 m w terenie zabudowy i 15 m poza terenem zabudowy,
  • od drogi powiatowej/wojewódzkiej – 8 m w terenie zabudowy i 20 m poza terenem zabudowy,
  • od drogi krajowej – 10 m w terenie zabudowy i 25 m poza terenem zabudowy,
  • od drogi ekspresowej – 20 m w terenie zabudowy i 40 m poza terenem zabudowy,
  • od autostrady – 30 m w terenie zabudowy i 50 m poza terenem zabudowy.

W szczególnych i uzasadnionych przypadkach zarządca drogi może wyrazić zgodę na usytuowanie obiektu budowlanego w mniejszej odległości.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *